Regulamin - prawa autorskie

Regulamin
korzystania z materiałów informacyjnych i reklamowych zamieszczonych w sklepie internetowym www.partypal.pl

 

 Celem niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) jest określenie warunków i zasad korzystania z materiałów informacyjnych i reklamowych, takich jak zdjęcia produktów, teksty, grafiki i logotypy oraz inne materiały lub ich fragmenty (zwane dalej Materiałami), zamieszczonych w sklepie internetowym, prowadzonym pod adresem: www.partypal.pl (zwanym dalej Serwisem).

Właścicielem Serwisu jest Tentu Global Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawiw (00-682) przy ul.Hoża 86/410, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000986876, NIP: 9542843231 (zwana dalej Party Pal).

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Tentu Global posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do znaku towarowego Party Pal, logotypów oraz zdjęć produktów i innych Materiałów zamieszczonych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Materiałów (w całości lub w jakiejkolwiek części) możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Korzystanie z Materiałów dozwolone jest wyłącznie przez zarejestrowanych i zweryfikowanych przedsiębiorców (zwanych dalej Klientami), którzy dokonali zakupów w Serwisie, bądź sklepie stacjonarnym prowadzonym przez Tentu Global.
 4. Klient posiadający prawo do wykorzystywania Materiałów, nie ma prawa do dalszego ich udostępniania innym podmiotom. Wyjątek stanowią Klienci będący dystrybutorami produktów Tentu Global, którzy mają prawo dalszego udostępniania Materiałów pod warunkiem przestrzegania przez osoby trzecie warunków Regulaminu.
 5. Tentu Global zastrzega sobie prawo do odwołania w każdym czasie zgody na korzystanie z Materiałów, co wiąże się z obowiązkiem natychmiastowego zaprzestania ich używania.

 

II. Zasady korzystania z Materiałów zamieszczonych w Serwisie 

 1. Klienci uprawnieni do korzystania Materiałów na podstawie Regulaminu, mogą korzystać z Materiałów bezpłatnie.
 2. Klienci mają prawo do wykorzystania zdjęć produktowych umieszczonych na kartach produktów Serwisu oraz zdjęć zamieszczonych w formie banerów.
 3. Zabrania się korzystania z fotografii zawierających wizerunek modeli.
 4. Klienci uprawnieni do korzystania z Materiałów, mogą z nich korzystać w całości lub we fragmentach. Jednakże zabrania się dokonywania przeróbek i opracowań Materiałów, jak również łączenia Materiałów z innymi materiałami.
 5. Materiały mogą być wykorzystywane przez Klientów w sklepach internetowych, w mediach społecznościowych i w ulotkach w celach informacyjnych i reklamowych.

 

III. Postanowienia końcowe

 1. Sposób wykorzystania Materiałów wraz z ewentualnymi towarzyszącymi im innymi materiałami lub informacjami, nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz dobrego imienia i wizerunku Party Pal.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie Materiałów do ilustrowania, bądź reklamowania produktów nie zakupionych od Tentu Global.
 3. Wykorzystanie Materiałów w sposób sprzeczny z Regulaminem będzie uważane za naruszenie praw przysługujących Tentu Global i będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Klient, który zamierza wykorzystywać Materiały zamieszczone w Serwisie, zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Tentu Global zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili publikacji na stronie www.partypal.pl.

         

        Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2022r.