Regulamin

Regulamin

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.partypal.pl
 2. Hurtownia internetowa Party Pal prowadzona jest przez firmę

PARTY PAL Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 1a

05-552 Wola Mrokowska

Nip: 1231481810

Regon:387661983

 1. Partypal.pl prowadzi hurtową sprzedaż produktów.
 2. Korzystanie z Platformy Internetowej możliwe jest przy pomocy sprzętu komputerowego (urządzeń mobilnych) z dostępem do Internetu, za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru.

 

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Aleja Krakowska 1a, 05-552, Wola Mrokowska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@partypal.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 516 106 398
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym regulaminie.

 

Zamówienia

 

 1. Minimum logistyczne – pierwsze zamówienie min. 500 zł. netto.
 2. Składanie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta.
 3. Zawartość hurtowni internetowej partypal.pl nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, a zatem złożenie zamówienia przez Kupującego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Kupujący wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach Umowy, zawartej w wyżej wskazany sposób, do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią zaakceptowaną przez Sprzedawcę.
 5. Umowa zostaje zawarta w chwili dojścia do Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonego przez Kupującego Zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia produktów przez firmę kurierską.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
 • Przesyłka kurierska za pobraniem
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność za pobraniem
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz metod płatności znajdują się na stronie sklepu w zakładce "Koszty dostawy i płatności".

 

Zwroty

 1. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu zakupionych towarów.

 

Reklamacje

 

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić, maksymalnie do 1 miesiąca od daty otrzymania towaru, drogą elektroniczną na adres email: shop@partypal.pl
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym obligatoryjnie należy podać:
 • Imię i nazwisko
 • dane firmy (nazwa, adres, NIP)
 • e-mail, nr telefonu
 • nr zamówienia/faktury
 • data otrzymania zamówienia
 • symbol i ilość reklamowanego towaru
 • dokładny opis wady towaru z dokumentacją fotograficzną
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O wyniku reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 2. Koszt wysyłki reklamowanego towaru, po uzgodnieniu jej konieczności ze Sprzedawcą, ponosi Kupujący. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, koszt ten zostanie zwrócony Kupującemu.
 3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Aleja Krakowska 1a, 05-552 Wola Mrokowska z dopiskiem "Reklamacje".
 4. Odchylenia w jakości, kolorze, rozmiarze, wykończeniu itd. dopuszczalne w handlu i/lub technicznie nieuniknione, nie stanowią uzasadnionego powodu do złożenia reklamacji.

   Dane osobowe w Sklepie internetowym

   

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

   

   Postanowienia końcowe

   

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  • wycofania poszczególnych produktów z Platformy Internetowej
  • zmiany cen produktów na Platformie Internetowej
  • wprowadzania nowych produktów do Platformy Internetowej
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.